Za podjetja in podjetnike

Za podjetja in podjetnike

Za podjetja in podjetnike

Izobraževanja in svetovanje za podjetnike začetnike

Podjetniki na začetku samostojne podjetniške poti so izredno ranljiva skupina, ki se srečuje z mnogimi izzivi. Kljub temu, da obstaja veliko celovitih izobraževalnih programov in podpornih okolij pa je tematika mentalnega zdravja ter psiholoških vidikov večkrat (v nasprotju s trendi razvitih držav) še vedno spregledana. Naše dojemanje ter vedenje je tesno prepleteno z našo primarno psihično strukturo, ki narekuje načine vstopanja v odnose, občutja (ne)vrednosti, obrambne mehanizme, ki se aktivirajo v odzivu na stresne situacije itd.
Psihična struktura je bistvenega pomena pri oblikovanju odnosov ter vedenja tako v osebnih, kot tudi v poslovnih odnosih. Razumevanje le-te vodi v optimizacijo stanja; tako z vidika realizacije podjetniške ideje, strukturiranja odnosov ter vlog v podjetju, nivoja osebnega zadovoljstva kot tudi pri postavljanju jasnih in zdravih razmejitev med poslovnim in osebnim življenjem ter racionalizaciji finančnih vidikov poslovanja.
V okviru psihološkega svetovanja za podjetnike začetnike nudimo:
– predavanja o psiholoških tematikah, ki so aktualne za podjetnike na začetku podjetniške poti:
zakaj ne smem uspeti: podzavestne prepreke pri postavljanju cene, temeljna (ne)vrednost;
strah pred neuspehom ter družinska dediščine občutka nemoči;
zakaj počnem, kar počnem – razčlenitev motivacije, vrednot ter smisla;
pozitivna psihologija – kakšna je moja edinstvena vrednost, dovoljenje za izraz;
preprečevanje izgorelosti ter iskanje ravnovesja med profesionalno in zasebno vlogo…
– skupinska psihoterapevtska srečanja podjetnikov začetnikov, ki se srečujejo s skupnimi izzivi, pomen podporne mreže in poistovetenja z občutji drugih, spreminjanje ustaljenih vzorcev in avtomatskih odzivov,
– individualna svetovanja ter mentorstvo in psihološka podpora pri srečevanju z izzivi na začetku podjetniške poti,
– izobraževalne celostne programe psihične priprave v okviru podjetniških skupnosti.

Promocija (mentalnega) zdravja na delovnem mestu

Posameznik običajno na delovnem mestu preživi velik del svojega življenja, zato le-to pomembno vpliva na njegovo zdravje. Če zaposleni doživljajo pozitiven občutek koristnosti in potrditve pri delu, podpore sodelavcev, imajo možnost izražanja svoje kreativnosti pri delu, potem je delovno mesto pomemben varovalni dejavnik duševnega zdravja. Delovno mesto pa ima lahko tudi negativen vpliv: podatki kažejo, da v Sloveniji približno 25% zaposlenih stres doživlja pogosto ali vsakodnevno.
Stresne in duševno-vedenjske motnje kot vzroki za začasno nezmožnost za delo so od vseh vzrokov absentizma v največjem porastu in so med poglavitnimi razlogi za invalidnost in prezgodnje upokojevanje. V tej luči je promocija duševnega zdravja eno ključnih poslanstev uspešnih delodajalcev.
Po zadnjih raziskavah vlaganje v duševno zdravje zaposlenih prispeva k večji produktivnosti zaposlenih, njihovi boljši odpornosti na stres in zmožnosti obvladovanja stresa, nižjim stroškom zaradi absentizma, prezentizma in fluktuacije; zmanjšanju trenj v medosebnih odnosih na delovnem mestu; poslovno večji uspešnosti; zaposleni so bolj socialno vključeni, dlje aktivno sodelujejo na trgu dela in so zaradi svojega dobrega zdravja manjše breme zdravstvenemu, socialnemu in finančnemu sistemu.
V okviru promocije zdravja v podjetjih pripravimo celosten program promocije duševnega zdravja, ki je po meri usklajen s potrebami podjetja:
Različne vsebine:
– Stres na delovnem mestu (načini za spopadanje s stresom, preprečevanje izgorelosti, strategije za pomiritev, krepitev usmerjene pozornosti ….)
– Odnosi na delovnem mestu (osnovne razmejitve, veščine sporazumevanja, pomen dobrih odnosov, iskanje kompromisov…)
– Zdravje in dobro počutje na delovnem mestu (interpersonalni odnosi, izražanje in naslavljanje lastnih potreb, občutek čustvene varnosti delovnega okolja…)
– Čustva na delovnem mestu (vrednotenje in izražanje, destigmatizacija, konstruktivno izražanje, komunikacijske veščine, ….)
– Usklajevanje poklicnega in osebnega življenja (razmejitve med različnimi vlogami: poslovna, partnerska, starševska…)
– Mobing na delovnem mestu (čustveno nasilje, prepoznavanje nasilja, čustvene meje…)


Vsebine podajamo na različne načine preko skupinskih oblik podpore, interaktivnih delavnic in izobraževalnih programov v obliki predavanj, kot tudi individualnih svetovanj za izboljšanje psihofizičnega delovanja posameznika.

Psihološko svetovanje za zaposlene in vodstveni kader

Delovno okolje je okolje, kjer se vzpostavi dinamika medosebnih odnosov, kjer tako, kot v zasebnih odnosih, prihaja do trenj, konfliktov in se ustvarja prostor, kjer na dan pridejo naši ustaljeni vzorci delovanja in odzivanja v odnosih, ki so večkrat avtomatski, pogojeni z našo preteklostjo in spominjajo na odnose v primarni družini. Na podlagi teh dejstev lahko odpirajo globoke rane, poglabljajo naša razdiralna občutja ter delujejo destruktivno za naše počutje kot tudi za delovanje podjetja.
Delodajalci in vodstveni kader v podjetjih so odgovorni za regulacijo medosebnih odnosov ter motiviranje zaposlenih, za kar pa nimajo ne ustreznih kompetenc, niti časa. Sodoben trend uspešnih podjetjih po svetu stremi k podpori vodstvenemu kadru ter zaposlenim preko zunanjih svetovalcev, ki neobremenjeno in strokovno nudijo obravnavo delovnega procesa ter dinamike podjetja v celoti.
– svetovanje delodajalcem glede motiviranja, vzpostavljanja in regulacije odnosov z in med zaposlenimi,
– svetovanje za optimalno psihofizično zdravje vodstvenega kadra in/ali zaposlenih,
– komunikacijske veščine za povečanje produktivnosti podjetja, blaženje konfliktov in zagotavljanje ugodnejše delovne klime,
– individualna psihoterapevtska srečanja namenjena izključno vodstvenemu kadru,
– psihološka in vsebinska priprava na javni nastop (povezava). 

Nazaj na vrh

Kontakt

Bled Ljubljanska Cesta 15, 4260 Bled

Ljubljana Zdravstveno terapevtski center, Prešernov trg 4, 1000 Ljubljana

info@smisla.si
068-137-789
FB: 200 Gramov Smisla